dilluns, 6 de febrer de 2012

Acta 1a trobada Amics de l'Aula del Bosc Turull

1a trobada del grup promotor de l’Associació d’Amics de l’Aula Ambiental Bosc Turull
Data: 14 de novembre de 2011
Lloc: Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Hora d’inici: 19:35

Assistència: 15 persones. Excusen la seva assistència i mostren interès: 7 persones

Ordre del dia:
1. Introducció al projecte, antecedents i situació actual. Francesc Roma

2. Proposta de participació ciutadana a través de l’associació d’amics. Josep Maria Gallart

3. Torn obert de paraules
Per llegir l'acta cliqueu a "més informació"


Desenvolupament de la sessió i acords presos
1. Francesc Roma explica els inicis del projecte. S’adjunta documentació explicativa a l’annex 2.

Pel que fa a la situació actual l’obra d’adequació està pràcticament acabada. En breu s’entregarà l’obra per part del contractista. Resta pendent un espai que el propietari de Passeig Turull, 8 va ocupar il•legalment i que des del Districte s’està treballant per incorporar-lo a la finca. A principis d’any hi ha previst el lliurament de mobiliari: taules, cadires, armaris, penjadors i estufes per dotar l’aula del mínim material per a fer-hi activitats.

Pel que fa a la gestió hi ha prevista la incorporació dels Serveis a les Persones del Districte i la col•laboració del Servei d’Educació ambiental de l’Àrea de Medi Ambient. Tot i així, en aquests moments no hi ha recursos econòmics públics per garantir el manteniment i gestió de l’equipament. S’ha sol•licitat una Casa d’Oficis amb un grup de joves aprenents de forestals que podria fer un manteniment de la part boscosa durant el 2012.


2. Josep Maria Gallart explica la proposta de participació.

Tal com ha anat fent en les diverses visites a l’Aula amb els presents a la sessió, es proposa la creació d’una associació que vetlli per la cura i procura de la zona forestal del Park Güell i impulsi activitats d’educació ambiental a l’Aula.

Explicat amb una imatge es pot dir que l’Aula és l’ànima del projecte, la finca boscosa n’és el cos i la zona forestal n’és el medi, l’entorn.
Atès que els tècnics municipals presents canviaran o modificaran la seva tasca, o en el seu cas es jubilarà aviat, cal plantejar-se una organització veïnal que vetlli pels objectius finals del projecte.

Es proposa un grup d’entre 9 i 15 persones que permeti fer subgrups: elaborar estatuts, comunicació i recerca d’associats, comitè científic, exploradors d’espais poc o mal utilitzats al barri per posar-los a disposició del projecte, etc.

Atès que hi ha alguna persona del grup que s’ha mostrat interessada en el tema dels possibles estatuts, proposa que es creï una comissió de treball per elaborar-los. També hi ha biòlegs i jardiners al grup que poden actuar com a comitè científic i que marquin els criteris.

Proposa que s’estableixi una metodologia de treball elaborant actes de les trobades reflectint les propostes i els acords presos, repartint tasques, etc. Per tal d’informar dels avenços es pot utilitzar el blog del Coll2.0.

Es recorda que les persones que vulguin participar ho han de fer a títol individual i no com a representants d’una entitat que vulgui fer prevaldre els objectius propis de l’entitat.

3. Torn obert de paraules
E. C. Recorda que s’han resolt els problemes plantejats com a veí pel que fa a la tanca de l’equipament. Planteja el debat de fons sobre si cal que sigui un bosc o més aviat un jardí. Molts veïns ho conceben com a jardí perquè ho era dels antics propietaris. Així mateix no es tracta d’un bosc natural doncs des de fa molt de temps que hi ha hagut intervenció humana.

A. B. Atès que hi ha una colònia de gats controlada, considera que cal dignificar-la i promoure l’educació pel tema dels gats.

C. J. Està d’acord amb Josep M Gallart en que cal comença per la finca municipal de Turull i anar creixent i plantejant accions en la resta de la zona forestal pública.
Proposa intercanviar idees entre uns i altres en diverses trobades i anar reflexionant.

E. P. S’ofereix per a l’elaboració dels estatuts i planteja que sempre es poden modificar si canvien les possibilitats o els interessos del grup. Cal pensar en la possibilitat que l’associació gestioni activitats. Per altra banda proposa accions pràctiques que es poden fer directament: promoure el compostatge comunitari en una zona, etc.

Planteja al grup fer una pluja d’idees sobre el projecte. Que cadascú expressi el què vol.

X. F. Planteja que cal definir bé la MISSIÓ de l’equipament en quant a donar a conèixer la natura, el bosc mediterrani, en el context on està situat: futur Parc dels Tres Turons. Per promoure el coneixement, la coresponsabilitat, l’ús racional, etc. Després cal definir objectius i activitats que tindran a veure amb la sostenibilitat, la memòria històrica (recuperació de l’aqüeducte), el funcionament de la natura.

B. M. Proposa posar-nos deures de tot el que s’ha anat parlant per a la propera trobada. Expressa que vol participar però encara no té les idees prou clares, voldria parlar-ne més.

V. P. Com a jardiner de professió no veu ni un bosc ni un jardí, ho veu més com un petit parc natural.

E. C. està d’acord amb Víctor. Científicament no és un bosc. Cal cercar l’equilibri entre bosc i usos socials. A Collserola hi ha zones de gran valor ecològic.

A. B.. És un bon espai per observar, aprendre, estimar i respectar.

X. F. L’espai reuneix una bona colla de valors sòcioambientals. Es pot integrar història, agricultura (els horts), natura, etc

N. V. Es poden programar diferents tipus d’activitats que vagin més enllà d’una sola visita de 30 minuts.

E. C. Cal tenir en compte que estem parlant d’uns valors sòcioculturals que no són a la finca, però que es poden treballar des de la mateixa finca.

Francesc Roma. És important definir la tendència: què i com volem que sigui aquest bosc a llarg termini, i que les activitats que s’hi programin siguin coherents amb la proposta.

Acords presos

- Grup “jurídic”. E.P. s’ofereix a cercar informació a Torrejussana sobre els estatuts. C. J. ja té recollit un material que pot ser d’interès.

- Fer arribar a tothom el llistat de correus electrònics.

- Propera trobada: 18 de gener dimecres, a les 19:30 al Centre Cívic.

- Fer una entrada al blog del Coll2.0 sobre la trobada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada