dimarts, 22 de maig de 2012

Premis literaris Grau Miró 2012

L'Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca - Barcelona  convoca:

VIII PREMI HAIKU

Aquest premi, que convoca per VUITÈ any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, es regeix per les bases següents:

1. Els haiku (en un conjunt de tres haiku) es poden presentar indistintament en llengua catalana o castellana, i han de ser inèdits i no premiats en altres concursos o certàmens.
2. El tema serà lliure.
3. Hauran de ser escrits sota les mètriques clàssiques del haiku i contenir l'esperit haiku, amb mètrica en castellà o en català ajustant-se al màxim a les 5-7-5 síl•labes. En aspectes de mètrica podeu consultar:
 http://graumiroavcv.obolog/
 4. Hauran de portar un títol en el conjunt i signat amb un pseudònim.
Un autor amb diversos pseudònims serà desqualificat.
5. Els haiku han de ser escrits en el cos del correu a un espai, amb lletra Arial 11 o 12.
6. Es pot concursar a la categoria ADULTS a partir de 24 anys.

(**) HAIKU-haiga-INFANTIL (PREMI LOCAL BARRI DEL COLL)
Aquest premi local s'organitza conjuntament amb el Col•legi Mare Déu del Coll, a Primària i ESO. (CONVOCATÒRIA PREMIADA AL MES D'ABRIL 2012)
Els premis es lliuraran durant la festivitat de sant Jordi, a la mateixa escola, el mes d'abril de 2013.


V PREMI TANKA

Aquest premi, que convoca per CINQUÈ any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, està regit per les següents bases:

1. Per a una sola categoria, ADULTS, amb dos treballs amb títol en el conjunt i signat amb un pseudònim, i de tema lliure.
2. La mètrica és de 5-7-5-7-7 síl•labes.
3. S'atorga un primer premi per categoria (català o castellà o bé català i castellà, segons indiqui el jurat) i cada primer premi té una assignació de 110 €.
Els altres classificats rebran un diploma.
4. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia, i per membres de l'AVV Coll-Vallcarca.
Un representant del Centre Cívic del Coll tindrà la funció de secretari del concurs.
El jurat podrà declarar desert algun premi si així ho creu necessari.

Condicions generals

1. Els participants hauran d'enviar un arxiu adjunt amb les seves dades personals tot indicant:
Nom i cognoms; Edat i data de naixement; Adreça postal: carrer, número, codi postal, població i país; Telèfons de contacte; Títol del treball i pseudònim. A més, els guanyadors del primer premi hauran d'aportar el DNI / NIF.
2. S'estipula una única forma d'enviament dels treballs al concurs: per correu electrònic a l'adreça:
avvcollvallcarca@hotmail.com
3. La presentació dels treballs es farà des del dia 28 de maig al 15 de juliol de 2012.
4. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2012, dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic del Coll. Els guanyadors seran avisats oportunament per assistir a l'acte mitjançant correu electrònic. L'entrada serà lliure per a acompanyants, participants i amics.
5. El primer premi i els treballs premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis Grau Miró de Haiku i de Tanka, els quals podran publicar-los al Blog de l'AVV Coll-Vallcarca, i recitar a Ràdio Gràcia, al programa "Ones de Dones de Ràdio Gràcia", així com el programa de Ràdio Teatrí de Butxaca i / o altres publicacions. La resta de treballs no guanyadors seran destruïts un cop finalitzat l'acte de lliurament de premis.
6. La propietat intel•lectual sempre serà de l'autor.
7. Els guardonats han de recollir el seu guardó, obsequi o quantitat en metàl lic durant l'acte de lliurament de premis.

Així mateix, podran delegar en una altra persona comunicant-ho abans de l'acte i autoritzant-ne la representació per a recollir els premis. En el cas de no comunicar la seva assistència o representació, el premi serà retirat.
8. Els premis es guardaran un mes a la seu de l'Associació de Veïns perquè puguin retirar-lo, excepte la quantitat econòmica.
9. Qualsevol dubte relacionat amb les bases serà interpretada pel jurat d'aquest Premi. La seva decisió serà inapel•lable.
10. No es mantindrà correspondència amb els participants, llevat d'excepcions.
11. Un cop enviats els treballs al concurs, no es podran retirar els treballs ni renunciar al premi obtingut, sigui quina sigui.
12. Els resultats de la decisió, bases i comunicats es podran consultar als blogs següents:
http://graumiroavcv.obolog/
http://avvbarri-coll.blogspot.com/
13. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació del contingut de les sevs bases.

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Excm. Ajuntament de Barcelona
Centre Cívic del Coll de Barcelona (Dte. de Gràcia)
Grup Comunicadores AMB Gràcia
Ràdio Gràcia "Ones dones" i Teatrí de Butxaca del Coll
Kutxa Caixa Guipúscoa


PARTICIPANTS: Dades necessàries
Nom______________________________
Cognoms ______________________________
Adreça: ______________________________
Població / Ciutat________________________
País __________________________________
Codi postal ____________________________
Document identitat______________________
Telèfon de contacte______________________
Títol del treball _______________ Haiku ________ Tanka
Pseudònim ________________________ Edat ________________ Sexe ________

Bases en espanyol
PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRÓ 2012


VIII PREMIO HAIKU
Este premio, que convoca por OCTAVO año consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, se rige por las siguientes bases:
1. Los haiku (en un conjunto de tres haiku) se pueden presentar indistintamente en lengua catalana o castellana, y deben ser inéditos y no premiados en otros concursos o certámenes.
2. El tema será libre.
3. Deberán ser escritos bajo las métricas clásicas del haiku y contener el espíritu haiku, con métrica en castellano o en catalán ajustándose al máximo a las 5-7-5 sílabas. En aspectos de métrica pueden consultar: http://graumiroavcv.obolog
4. Deberán llevar un título en el conjunto y firmado con un seudónimo.
Un autor con varios seudónimos será descalificado.
5. Los haiku deben ser escritos en el cuerpo del correo a un espacio, con letra Arial 11 ó 12.
6. Se puede concursar en la categoría ADULTOS a partir de 24 años.


(**) HAIKU- HAIGA- INFANTIL (PREMIO LOCAL BARRIO DEL COLL)

Este premio local se organiza conjuntamente con el Colegio Mare Déu del Coll, en Primaria y ESO. (CONVOCATORIA PREMIADA EL MES DE ABRIL 2012)

Los premios se entregarán durante la festividad de san Jordi, en la misma escuela, en el mes de abril de 2013.


V PREMIO TANKA
Este premio, que convoca por QUINTO año consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, está regido por las siguientes bases:
1. Para una sola categoría, ADULTOS, con dos trabajos con título en el conjunto y firmado con un seudónimo, y de tema libre.
2. La métrica será de 5-7-5-7-7 sílabas.
3. Se otorga un primer premio por categoría (catalán o castellano o bien catalán y castellano, según indique el jurado) y cada primer premio tiene una asignación de 110 €.
Los otros clasificados recibirán un diploma.
4. El jurado estará formado por personas vinculadas al mundo de la cultura literaria y la poesía, y por miembros de la AVV Coll-Vallcarca.
Un representante del Centro Cívico del Coll ejercerá la función de secretario del concurso.
El jurado podrá declarar desierto algún premio si así lo cree necesario.

Condiciones generales
1. Los participantes deberán mandar un archivo adjunto con sus datos personales indicando:
Nombre y apellidos; Edad y fecha de nacimiento; Dirección postal: calle, número, código postal, población y país; Teléfonos de contacto; Título del trabajo y seudónimo. Además, los ganadores del primer premio deberán aportar el DNI/NIF.
2. Se estipula una única forma de envío de los trabajos al concurso: por correo electrónico a la dirección:
avvcollvallcarca@hotmail.com
3. La presentación de los trabajos se hará desde el día 28 de Mayo al 15 de julio de 2012.
4. La entrega de premios tendrá lugar el día 6 de octubre de 2012, sábado, a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico del Coll. Los ganadores serán avisados oportunamente para asistir al acto mediante correo electrónico. La entrada será libre para acompañantes, participantes y amigos.
5. El primer premio y los trabajos premiados quedarán a disposición de los promotores de los Premios Grau Miró de Haiku y de Tanka, quienes podrán publicarlos en el Blog de la AVV Coll-Vallcarca, y recitarlos en Ràdio Gràcia, en el programa “Ones de Dones de Ràdio Gràcia”, así com el programa de Ràdio Teatrí de Butxaca (teatrito de bolsillo) y/u otras publicaciones.

El resto de trabajos no ganadores serán destruidos una vez finalizado el acto de entrega de premios.
6. La propiedad intelectual siempre será del autor.
7. Los concursantes premiados deberán recoger su galardón, obsequio o cantidad en metálico durante el acto de entrega de premios.
Asimismo, podrán delegar en otra persona comunicándolo antes del acto y autoritzando la representaciónpara recoger los premios. En el caso de no comunicar su asistencia o representación, el premio serà retirado.
8. Los premios se guardarán un mes en la sede de la asociación de vecinos para que puedan retirarlo, excepto la cantidad económica.
9. Cualquier duda relacionada con las bases será interpretada por el jurado de este Premio. Su decisión será inapelable.
10. No se establecerá correspondencia con los participantes, salvo excepciones.
11. Una vez enviados los trabajos al concurso, no se podrán retirar los trabajos ni renunciar al premio obtenido, sea cual sea.
12. Los resultados del fallo, bases y comunicados se podrán consultar en los blogs siguientes:
http://graumiroavcv.obolog/
http://avvbarri-coll.blogspot.com/
13. La participación en este concurso presupone la acceptación del contenido de sus bases.
Con la colaboración de:
Generalitat de Catalunya
Excm. Ajuntament de Barcelona
Centre Cívic del Coll de Barcelona (Dte. de Gràcia)
Grup Comunicadores amb Gràcia
Radio Gràcia “Ones dones” i Teatrí de Butxaca del Coll
Kutxa Caja Guipúzcoa


PARTICIPANTES: Datos necesarios
Nombre______________________________
Apellidos ______________________________
Dirección:______________________________
Población/Ciudad________________________
País __________________________________
Código postal ____________________________
Documento identidad______________________
Teléfono de contacto______________________
Título del trabajo _______________ Haiku ________ Tanka
Seudónimo ________________________
Edad ________________ Sexo ________


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada