dijous, 31 de maig de 2012

Hort de Turull (Vallcarca) Parcel·la per a entitat de persones amb discapacitat


Cessió de parcel•les d’Hort Urbans a entitats de persones amb discapacitat

Projecte impulsat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) i  l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMD)

Amb la present, informem que hi ha disponible 1 parcel•la en l’Hort de Turull, ubicat en el Districte de Gràcia al barri de Vallcarca per adjudicar a una entitat de persones amb discapacitat.

L’IMD amb la col•laboració del Districte Gràcia iniciem el procés de selecció de les entitats que vulguin accedir a la parcel•les.

Vallcarca. Hort Turull


 Requisits que han de reunir les entitats que vulguin sol•licitar una parcel•la d’Hort Urbà, i els usuaris/beneficiaris del servei.

• Disposar d’una seu a la ciutat de Barcelona
• Gestionar serveis per a persones amb discapacitat
• Disposar com a mínim de dos anys d’experiència.
• Disposar d’un servei social especialitzat o de salut mental per a persones amb discapacitat (centre de dia, centre ocupacional, club social, llar residència, servei de rehabilitació comunitària o algun servei similar als anteriors) ubicat en el districte on es troba la parcel•la i no gaudir d’altre parcel•la al mateix districte. Sinó es presenta cap entitat que estigui en el mateix districte, s’estudiarà l’adjudicació a una entitat que estigui en un territori proper o en un districte on no hi hagi hort urbà.

• Els beneficiaris/usuaris que faran us de la parcel•la:

o Han de ser majors d’edat

o Han de tenir dificultats importants d’integració social que els limita gaudir d’altres serveis que en fa us la població en general i/o que l’experiència de tenir cura de la parcel•la els permetí desenvolupar més o noves habilitats educatives i socials i d’autonomia personal que difícilment les poden adquirir en altres espais o activitats.

o Han de ser usuaris d’algun servei social especialitzat o de salut mental de l’entitat a la que es cedeix la parcel•la ubicat en el Districte.

 Les entitats interessades hauran de presentar una sol•licitud en el Registre del Districte de Gràcia abans del dia 18 de juny de 2012, adjuntant un projecte (màxim 4 fulls) que contempli els criteris a valorar següents:

 En quin programa de l’entitat o del servei es contemplarà l’activitat realitzada a l’hort

 Objectius a assolir a través d’aquesta activitat

 Nombre d’usuaris diferents que faran us de la parcel•la en el període agrícola

 Nom del professional assignat al projecte

 Periodicitat amb que es farà activitat a l’hort

 Destí a què es dedicarà la producció agrícola de l’hort

 Beneficis terapèutics que pot suposar la teràpia per als usuaris que utilitzin l’hort.

 Experiència de l’entitat en projectes de característiques i naturalesa anàlogues.

 Altres informacions d’interès:

- L’horari que es podrà accedir a les parcel•les es de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

- L’entitat que accedeixi a la parcel•la haurà de signar un conveni amb l’IMD i l’IMPJ i prendre el compromís, entre d’altres, de: assignar un professional per ser responsable de la gestió i activitat que es faci en la parcel•la i disposar d’una assegurança que cobreixi responsabilitats de danys que es puguin ocasionar a les instal•lacions, a tercers, als propis treballadors o als beneficiaris.

La pòlissa d’assegurança haurà de tenir les característiques mínimes següents:

o límit per sinistre d’R.C. o Danys Materials: 500.000.- €

o límit per sinistre d’Accidents de Treball per víctima: 60.000.- €

o franquícia màxima per sinistre: 200.- €


Barcelona, 31 de maig del 2012Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada